Thiết bị lưu trữ SAN

Giá: 375,000,000 VND
Giá: 280,000,000 VND
Giá: 237,000,000 VND
Giá: 233,000,000 VND
Giá: 184,000,000 VND
Giá: 154,000,000 VND
Giá: 204,000,000 VND
Giá: 194,000,000 VND
Giá: 322,000,000 VND
Giá: 240,000,000 VND
Giá: 303,000,000 VND
Giá: 289,000,000 VND
Giá: 247,000,000 VND
Giá: 240,000,000 VND
Giá: 230,000,000 VND
Giá: 214,000,000 VND
Giá: 207,000,000 VND
Giá: 200,000,000 VND
Giá: 180,000,000 VND
Giá: 168,000,000 VND
Giá: 164,000,000 VND
Giá: 130,000 VND

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí